afonined - професор Едуард Афонін (afonined) wrote,
afonined - професор Едуард Афонін
afonined

6–7 листопада 2014 р. в Національній академії державного управління при Президентові України відбудеться щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю “Підготовка фахівців у галузі знань “Державне управління”: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам”.

І н ф о р м а ц і й н е  п о в і д о м л е н н я

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у щорічній науково-практичній конференції
за міжнародною участю

“Підготовка фахівців у галузі знань “Державне управління”: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам”,
яка відбудеться
6–7 листопада 2014 року

Орієнтовні тематичні напрями роботи конференції:

 • Секція 1. Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” у галузі знань “Державне управління”: вимоги до фахівця

 • Секція 2. Розвиток магістерських програм на основі компетентнісного підходу

 • Секція 3. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні: нові вимоги та виклики

 • Круглий стіл “Розвиток відповідальності та лідерства в системі підготовки керівних кадрів країни”

 • Круглий стіл: “Актуальні питання мовної підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

 • Конференція за підсумками стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

У рамках конференції планується проведення 2728 листопада 2014 р. першої щорічної науково-освітньої виставкиПублічне управління XХІ” у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Конференція передбачає такі організаційні форми роботи: пленарне засідання, секційні обговорення, круглі столи.

За довідками звертатись:
(044) 455-67-12 відділ менеджменту знань управління з навчальної роботи Національної академії державного управління при Президентові України

ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ВИДАННЯ ЗБІРНИКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ. Тези просимо надсилати на електронну адресу: innovative_osvita@ukr.net до 10 жовтня 2014 року

Друк тез та участь у конференції безкоштовні.

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), здійснюються за рахунок учасників.
Для участі в конференції необхідно до 10 жовтня 2014 року надіслати до відділу менеджменту знань: Публікація матеріалів конференції. Матеріали конференції (тези, доповіді) планується видати окремою збіркою до початку конференції. Редакційна колегія збірки залишає за собою право рецензування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.

Початок роботи конференції о 10.00 (реєстрація з 9.00).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали подаються у паперовому та електронному варіантах у вигляді тез (до 3-х сторінок), набраних у текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New Roman, кегель – 13, міжрядковий інтервал – 1,5;
поля – 20 мм.

Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи/навчання із зазначенням кафедри, контактний телефон автора зазначаються вгорі ліворуч від тексту; далі – назва доповіді (по центру). Нижче – текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.
Список використаних джерел подається в алфавітному порядку після тексту. Бібліографічний опис здійснюється відповідно до національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.
Вимоги до електронної версії тез:

 • назва файлу – прізвище й ім’я учасника конференції латинськими літерами,

 • текст, набраний у редакторі Microsoft Office Word 2003, файл з розширенням *.doc.

Тези виступів на конференції будуть публікуватись без додаткового редагування.

Робочі мови: українська, російська, англійська.
До участі в конференції запрошуються вчені, викладачі, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, магістранти, представники громадських організацій.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
В.В.Степаненко,
кандидат наук з державного управління, доцент,
докторант кафедри економічної політики НАДУ
097 1112233

Інновації в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Інноваційна орієнтація системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування передбачає розвиток професійних якостей… текст доповіді[1, с. 25].

Список використаних джерел
1. Модернізація України – наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – 416 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Poslannya_sborka.pdf.
2. Трощинський В. П. Термін «публічний» як відображення нових реальностей у сфері управління / В. П. Трощинський // Понятійно-категоріальний апарат публічного управління : матеріали наук.-методолог. семінару у режимі відеоконференцзв’язку, Київ – Дніпропетровськ – Львів – Одеса – Харків, 31 берез. 2010 р. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Ю. П. Сурміна, В. П. Трощинського; передмова Ю. В. Ковбасюка. – К.: НАДУ, 2010. – 96

Заявка
на участь у щорічній науково-практичній конференції за міжнародною участю
Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань “Державне управління”

Прізвище, ім’я,
по батькові_________________________________________________________

Науковий ступінь
(за наявності) __________________________________________________________________

Вчене звання
(за наявності)______________________________________________________

Місце роботи/навчання____________________________________________________

Посада______________________________________________________________________________________________________________________________

Тема доповіді (повідомлення)_______________________________________________________________________________________________________________________

Назва секції __________________________________________________________________

Тел.: стаціонарний_________________ мобільний________________________
Ел. адреса ______________________________________________________________

Дата                                                                                                                                                                                   Підпис
Tags: Київ, НАДУ, державне управління, конференції, освіта
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 3 comments