?

Log in

No account? Create an account

Форум професора Афоніна

Ренесанс журналу після варварського наїзду на нього чи-то компанії, чи-то влади, але явно не Творця

Social capital

 • less than 10
Name:
afonined - професор Едуард Афонін
Birthdate:
29 November 1948
Location:
Schools:
 Резюме.
29.11.1948 р. народження, українець, освіта вища, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України, професор (2002, спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології), доктор соціологічних наук (1996, спеціальність 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути, соціальні відносини), кандидат педагогічних наук (1990, спеціальність 20.03.08 – підготовка кадрів органів і військ державної безпеки), заслужений діяч науки і техніки України (2012), академік-секретар Відділення соціально-гуманітарних технологій Української технологічної академії (2001-), президент Українського товариства сприяння соціальним інноваціям (1995-), почесний громадянин м. Лінкольн (США, шт. Небраска, 1995).

Трудова діяльність
 • 1966-1970 — студент фіз.-мат. факультету Таганрозького державного педагогічного інституту, м. Таганрог Ростовської області
 • 1970-1971 — строкова служба в лавах Радянської Армії, м. Червоноград Львівської області
 • 1971-1972 — завідувач шкільного відділу Червоноградського МК ЛКСМУ, м. Червоноград Львівської області
 • 1972-1991 — оперуповноважений, ст. оперуповноважений, референт Першого заст. Голови КДБ України, аспірант ВШ КДБ СРСР (нині Академія ФСБ РФ, м. Москва), ст. викладач ВК КДБ СРСР (нині Академія СБУ, м. Київ)
 • 1991-1994 — ст. наук. співробітник, учений секретар Інституту соціології НАН України, м. Київ
 • 1994-2003 — помічник Голови Верховної Ради України, зав. Відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення Апарату Верховної Ради України, кореспондент Європейського центру парламентських досліджень та документації (ECPRD) від українського парламенту, м.м. Київ, Брюссель (Бельгія)
 • 2003-дотепер — професор кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

  Експертний та науково-організаційний досвід
 • 1972-1980 — оперативна робота в органах держбезпеки України
 • 1980-1986 — аналітична робота в органах держбезпеки України
 • 1986-1991 — ініціатор і організатор НДР з підготовки кадрів органів державної безпеки СРСР
 • 1990-1991 — ініціатор і організатор міжвідомчої експертної групи з питань колективної безпеки
 • 1992-1994 — експерт державної науково-технічної програми «Наука, освіта, культура: реформи й їх забезпечення» (шифр № 7.О)
 • 1992-1994 — ініціатор НДР з гендерної проблематики при Ін-ті соц. НАН України
 • 1992-1994 — ініціатор і координатор НДР з військово-соціальної проблематики, здійснюваних Ін-том соціології та сектором оборони НАН України в рамках загальнодержавної програми на замовлення Збройних Сил України
 • 1992-дотепер — ініціатор і організатор моніторингу соцієтальних (загальносистемних) змін українського суспільства (58 вимірів за загальноукраїнською виборкою)
 • 1993-1998 — експерт програм Міжнародного фонду „Відродження”: „Трансформація гуманітар-ної освіти в Україні” та „Соціальна адаптація військовослужбовців”
 • 1995-дотепер — учасник закордонних семінарів, конференцій, стажувань із проблем соц. психології, колективної безпеки, інф.-бібл. забезпечення, розвитку парламентаризму та державного управління (Австрія, Бельгія, Білорусь, Великобританія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Росія, Словенія, США, Таїланд, Фінляндія, Франція, Швейцарія)
 • 1996-дотепер — член спеціалізованих учених рад із захисту докторських дисертацій при Харківському національному ун-ті внутрішніх справ(з права, соціології, філософії, політології, 1996-2012), при Київському національному ун-ті імені Тараса Шевченка (з соціології, 2003-2008), при Інституті соціології НАН України (з соціології, 1993-1994, 2010-), при Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова (з релігієзнавства, 2010-)
 • 1997-2000 — експерт Європейської Комісії за напрямами: «Освіта», «Соціальний розвиток», «Безпекa», «Охорона навколишнього середовища» та ін. за кодами: 200, 500, 700, 900, 1000, 1600, 1800, 1900, 2500 (реєстр № C.C.R. 22558 від 16.10.1997 р.)
 • 1997-2000 — ініціатор і організатор низки соціологічних та соціально-психологічних досліджень, здійснених під час виборів до Верховної Ради України та в рамках підготовки першої на постсоціалістичному просторі конференції европейських парламентських аналітиків за темою "Незалежні парламентські дослідження" (24-25.05.2000)
 • 1998-дотепер — ініціатор міждисциплінарного проекту «Суспільний розвиток від Різдва Христового», який започаткував становлення вітчизняної наукової школи архетипіки
 • 2002-дотепер — автор заявок на науково-прикладні проекти: 1) «Динамізація зовнішньої політики держави» (надсилалався Президентам і Прем'єр-міністрам України та Російської Федерації, поки що залишається безрезультативним); 2) «Створення математичної моделі системної кризи в Україні» (є шанс реалізувати спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАН України, що його очолює В.М.Геєць); 3) «Розробка системи важливих державно-політичних рішень «Оракул»; 4) «Моніторинг соцієтальних змін українського суспільства та його найважливіших інституцій» (реалізується); 5) «Розробка методології, методики та інструментів оцінювання державних службовців» (з 2004 р. пропонувався Головдержслужбі України, «закис не розпочавшись»); 6) «Розробка на основі авторських методик сучасних (технологічних) маркетингових інструментів для інтернет-комерції» та ін.
 • 2003-дотепер — член редколегій наукових журналів: «Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право)». — К. : НАУ, 2003-; «Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций». — Харків : Константа, 2004-; «Епідемія ВІЛ/СНІД в Україні». — К. : Міжнар. громад. організація «Світ родини», 2006-; «Вісник Національної юридичної академії України (з філософії, соціології, політології)». — Харків, 2008-; «Суспільна політика та стратегічний менеджмент». — К. : НАДУ, 2008-; «Український соціум». — К., 2007-; «Публічне управління: теорія та практика». — Харків: Асоціація докторів наук з державного управління, 2009-.
 • 2008-2010 — член науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів України.

  ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

  За період з 1989 року опубліковано близько 300 наукових праць загальним обсягом понад 700 ум. др. арк., в тому числі близько 40 монографічних, науково-довідкових і навчально-методичних видань, основна частина яких віддзеркалена у виданні: Едуард Андрійович Афонін : біобібліографічний покажчик / уклад. А.Ю. Мартинов, О.В. Радченко, Я.О. Чепуренко. — К. : Реферат, 2009. — 104 с. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Usoc/afonin_bib.pdf також див.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Usoc/afonin.html.

  В тому числі

  КНИЖКОВІ ВИДАННЯ ЗА АВТОРСТВОМ / СПІВАВТОРСТВОМ Е. А. АФОНІНА :

  1. Great сo-evolution: Global problems of contemporaneity: historic-sociological analysis / E. A. Afonin, O. M. Bandurka, A. Y. Martynov. — Kyiv: Parliamentary Publishing House, 2003. — 256 p. — (Open Research Conception). — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/coev_eng.pdf.
  2. Авторитет керівника в державному управлінні та його конструювання у постмодерному суспільстві / Е. А. Афонін, Т. В. Новаченко // Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження</b>: навч.-наук. вид. - К.; Львів: НАДУ, 2012. - С. 299-319. – Режим доступа: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Rebkalo-12.pdf.
  3. Актуальні проблеми законодавчої діяльності = The actual issues of legislative activity: бібліографічний посібник / Е. А. Афонін, І. А. Душ, Т. О. Яковлєва. — К. : Парламентське вид-во, 1998. — 422 с. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/BiblioMonitoring.
  4. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз): [моногр.] / Е. А. Афонін, О. М. Бандурка, А. Ю. Мартинов. — К. : ПАРАПАН, 2002. — 352 с. — (Відкрита дослідницька концепція, вип. № 2). — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/VelykaRoztoka.pdf.
  5. Великая коэволюция: глобальные проблемы современности: историко-социологический анализ: [моногр.] / Э. А. Афонин, А. М. Бандурко, А. Ю. Мартынов. — К. : Парламентское изд-во, 2003. — 384 с. — (Открытая исследовательская концепция, вып. № 2). — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/coev_f.pdf. Рецензия на книгу: Л.В.Сохань // Социологические исследования. — 2003. — № 12. — С. 140-141. — http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/219281.html
  6. Визволення України. Велика Вітчизняна війна: 1941-1945: хронологічний довідник / Е. А. Афонін, В. А. Дрозд, О. А. Демченко. — К. : Парламентське вид-во, 1999. — 136 с.
  7. Глобальні трансформації та місце України в сучасній світовій системі координат / Е. А. Афонін, А. В. Суший // Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження</b>: навч.-наук. вид. - К.; Львів: НАДУ, 2012. – С. 81-94. - Режим доступа: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Rebkalo-12.pdf.
  8. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики / Е. А. Афонін, Л. В. Гонюкова, Р. В. Войтович. - К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. — 160 c. — (Бібліотека молодого державного службовця). — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/gromad.rar.
  9. Держава і громадянин: шлях до співпраці: наук.-метод. матеріали з питань орг. громад. слухань / Е.А.Афонін, Л. В. Гонюкова. — К. : Вид-во НАДУ, 2006. — 84 с. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/dershava.pdf.
  10. Державна політика, державне управління (1991-2004): бібліографічний посібник. — К. : Вид-во НАДУ, 2005. — 80 с.
  10. Еволюція етосу юриста в Україні (історичний та соціально-психологічний нарис) / В. О. Лозовой, В. О. Рум’янцев, Л. В. Анучина та ін. ; за ред. В. О. Лозового та В. О. Рум’янцева. – Х. : Право, 2011. – 264 с. (Серія «Відкрита дослідницька концепція». Випуск 10). - http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis64r_81%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DVFEIR%26P21DBN%3DVFEIR%26Z21ID%3D%26Image_file_name%3DDOC%252FRE0000105.PDF%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1&ei=Ne7ZU4mBEMP8ygO_oIEg&usg=AFQjCNFClOmnAVdphICBhmS2kN0B-inAQw&sig2=3tJMHC2kgRKEwIuiij9aKg&bvm=bv.72185853,d.bGQ
  11. Етнічний довідник: у 3-х ч. / Л. Аза, Е. Афонін, Л. Васильева, І. Винниченко, В. Євтух ; НАН України, Інститут соціології. — К., 1997. — Ч. 1 : Етнічні меншини в Україні. — 1997. — 141 с. — Режим доступу : http://etno.uaweb.org/glossary/index.html.
  12. Інституціональні особливості та технології сучасних політичних процесів: курс лекцій і методичних матеріалів до модуля навчальної дисципліни / Е. А. Афонін, В. М. Козаков, Л. М. Усаченко. — К. : Вид-во НАДУ, 2008. — 108 с. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/polit_prozes.pdf.
  13. Інституційний та психосоціальний аспекти реформування державної політики / Е. А. Афонін, А. В. Суший // Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження</b>: навч.-наук. вид. - К.; Львів: НАДУ, 2012. – С. 94-105. - Режим доступа: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Rebkalo-12.pdf.
  14. Інформаційні ресурси в науковому дослідженні: використання та оформлення: навч. посіб. / Е. А. Афонін, Я. О. Чепуренко. — К., 2009. — 154 с. (Відкрита дослідницька концепція, вип. № 9).
  15. Людська ідентичність та особливості її впливу на політику й державне управління / Е.А.Афонін // Концептуальні засади взаємодії політики й управління: навч. посіб. / Авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова; Нац. академія державного управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2010. — С. 265-289. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Konzept_zasadi.pdf.
  16. Матеріали засідання секції «Соціологія молоді» Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціології на сучасному етапі (теоретичні і методичні питання)» та наук.-практ. конф. «Молода сім’я у кризовому соціумі». — К.: Ін-т соціології НАН України, 1993. — 189 с. (у співавторстві)
  17. Модель детермінації соціально-економічної нерівності / Балакірєва О. М., Е. А. Афонін // Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні: моногр / За ред. канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. — С. 544-552. — Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/books/2011/11bomd.pdf.
  18. Незалежні парламентські дослідження = Independent Parliamentary Research: матеріали семінару Європейського центру парламентських досліджень та документації, Kиїв, Верховна Рада України, 25-26 травеня 2000 року. — К. : Парламентське вид-во, 2000. — 326 с. — Режим доступу : http://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/publications/publ_all.do?start=30 (Login — eafonin; Password — eafonin).
  19. Парламент України: Вибори ‘98 (документи, статистика, бібліографія) / Е. Афонін, І. Воронов, Ю. Ганжуров, В. Котигоренко, Ю. Левенець; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень; Іван Курас (голова ред. кол.). — К. : Парламентське вид-во, 1998. — 423 с. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/monitor/election.htm
  20. Повернення до витоків української ментальності (замість висновків) / Е. А. Афонін, А., Ю. Мартинов // Еволюція етосу юриста України (історичний та соціально-психологічний нарис) / За заг. ред. В. О. Лозового, В. О. Румянцева. — Х. : Право, 2011. — С 194-203. — Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/books/2011/11eeyu.pdf.
  21. Потенціал культурно-політичних сил і перспективи трансформаційного процесу в Україні / Д. А. Дмитрук, Е. А. Афонін // Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні / За ред. канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2011. — С. 66-92. — Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/books/2011/11bomd.pdf.
  22. Політика і політики України в дзеркалі періодичних видань: Бібліогр. покажчик (1997-2001) — У 4 ч. — [Компютерний файл] / Е. А. Афонін, І. А. Душ, Т. О. Яковлєва. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/monitor/politics.htm.
  23. Політична відповідальність політико-управлінської еліти в умовах реформування системи державного управління в Україні : наук.-метод. розробка / уклад. : Е. А. Афонін, О. Л. Валевський, В. В. Голубь та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова. - К. : НАДУ, 2012. - 96 с. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Polit_vidp.pdf
  24. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації: Навч. посіб. / Е.А.Афонін (голова ред. кол.) — К.: Парламентське вид-во, 2008. — 416 с. — (Відкрита дослідницька концепція, Вип. № 6). — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/AfoninRazdel1.rar; http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/AfoninRazdel2.rar; http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/AfoninRazdel3.rar; http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/AfoninRazdel4.rar; http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/AfoninRazdel5.rar; http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/AfoninRazdel6.rar.
  25. Президент України = The President of Ukraine: бібліогр. покажчик (1991-1999) / Упоряд. Е. А. Афонін, Т. О. Яковлєва, І. А. Душ, Ю. А. Левенець, О. О. Рафальський; Секретаріат Верховної Ради України, Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення, Національна парламентська бібліотека України. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 270 с. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/monitor/zmist.htm.
  26. Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження: навч.-наук. вид. - К.; Львів: НАДУ, 2012. – 352 с. - Режим доступа: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Rebkalo-12.pdf.
  27. Система стримувань і противаг у сфері державно-управлінських відносин: наук.-метод. рек. / В. А. Ребкало, В. А. Шахов, Е. А. Афонін та ін.; за заг. ред. В. А. Ребкала, М. М. Логунової, В. А. Шахова. — К. : Вид-во НАДУ, 2008. — 72 с. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Rebkalo-08.pdf.
  28. Системні чинники взаємодії політики і управління : наук. розробка / авт. кол. : В. А. Ребкало, Е. А. Афонін, В. А. Шахов та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова. – К. : НАДУ, 2010. - 40 с. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Afonin_10.pdf
  29. Соціальна глобалістика = Социальная глобалистика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Національна академія державного управління при Президентові України, Воронізька філія Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові РФ, Українська технологічна академія, Українське товариство сприяння соціальним інноваціям ; за наук. ред. Е. А. Афоніна, В. Д. Бондаренка, А. Ю. Мартинова. — Електронні дані [текст парал. укр. і рос. мовами]. — К. : Вид-во «Освіта України», 2011. — 1 електрон. опт. диск (CD ROM) ; 12 см. — (Серія: «Відкрита дослідницька концепція». Вип. 11). — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000 ; CD ROM дисковод ; mouse. – Загол. з екрана. — http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Globalistika.rar.
  30. Социальная глобалистика: уч. пособие : в 3 т. / Э. А. Афонин и др. (всего – 19 чел.) ; НАДУ при Президенте Украины; Воронеж. фил. РАНХіГС при Президенте РФ ; пер. с укр.; под науч. ред. Э. А. Афонина, А. Ю. Мартынова, Е. С. Подвального. — 2-е изд-е, перераб. и доп. — Киев : Освита Украины ; Воронеж : Изд.-полиграф. центр «Науч. книга», 2012. — Сер. «Откр. исслед. конц.»; вып 14.
  31. Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід: моногр. / Е. А. Афонін, О. М. Бандурка, А. Ю. Мартинов. — Х. : Вид-во «Золота миля», 2008. — 504 с. — (Відкрита дослідницька концепція»; Вип. № 5). — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/soz_zikl.rar.
  32. Соціально-психологічне вивчення, прогнозування і корекція поведінки військовослужбовців: Навчально-методичний посібник / Е. А. Афонін, В. І. Вітер, Ю. М. Доленко, О. Р. Охременко, В. В. Амероскін. — Київ: Вид-во НДМЦ МО України, 1994. — 80 с.
  33. Становлення Збройних Сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми: [Моногр.]. — К.: Iнтерграфік, 1994. — 304 с. — Режим доступу : http://www.nceai.gov.ua/download.php?90f867fff6810d7821a954ab4f1dd862&target=1
  34. Становлення Збройних Сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми: Автореф. дис. … д-ра соц. наук. – Харків, 1996. — 40 с.
  35. Суспільний розвиток від Різдва Христового = Social development AD: [моногр.] / Е. А. Афонін, О. М. Бандурка, А. Ю. Мартинов. — К. : Парламентське изд-во, 2000. — 312 с. — (Відкрита досл. концепція, № Вип. 1). — Текст паралельно укр. та англ. мовами. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/Soc_Devel_2000.zip.
  36. Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України: конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів / уклад.: Е. А. Афонін, О. В. Сушій. - К. : НАДУ, 2010. - 48 с. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/transparentnist.pdf.
  37. Україна і світ: проблеми міжнародного співробітництва та колективної безпеки: Бібліогр. статей укр. період. вид. (1991-1999 рр.) / Е. А. Афонін, І. А. Душ, Т. О. Яковлєва. – К., 1999. – 100 с.
  38. Управління соціальною поведінкою військовослужбовців (соціо-психологічні та аксіологічні аспекти) / Е. А. Афонін. — Херсон: Взаємодія-Константи, 1995. — 2О с. (Бібліотека «Констант». Серія «Армія на зламі епох»)
  39. Формування загальнодидактичних умінь у керівників контррозвідувальних підрозділів органів КДБ СРСР: Автореф. дис. … канд. пед. наук. — М., 1989. — 24 с.
  40. Шляхи розвитку демократії в Україні: Метод. мат-ли для слухачів з підготовки інноваційної гри / Е. А. Афонін, Л. В. Гонюкова. — К. : Вид-во НАДУ, 2007. — 24 с.

  ВИДАННЯ ПІД РЕДАКЦІЄЮ Е.АФОНІНА:

  41. Архетипова парадигма керівника в державному управлінні : моногр. / Т. В. Новаченко ; за наук. ред. Е. А. Афоніна ; Національна академія державного управління при Президентові України ; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям. – Ніжин-Київ : Видавець Лисенко М. М., 2013. – 320 с.– (Відкрита дослідницька концепція; вип. 13). - Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Novachenko.pdf
  42. Бібліотека і влада: зб. ст. міжн. наук.-практ. конф. / Ред. кол.: Е. А. Афонін та ін. (12 осіб). — К. : Укр. бібліотечна асоціація, 2000. — 132 с.
  43. Військова служба за контрактом (соціальний вимір): моногр. / Ю. А. Калагін; за наук. ред. Е. А. Афоніна; Харківський університет повітряних сил ім. Івана Кожедуба; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям. — Х. : ХУПС, 2008. — 278 с. — (Відкрита дослідницька концепція, вип. № 7). — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Kalagin.pdf.
  44. Державне будівництво: стан, суперечності, перспективи розвитку в Україні: моногр. /Т. О. Бутирська ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - К. : Вид-во НАДУ, 2007. - 484 с. - Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/Bu.pdf
  45. Історична соціологія (циклічна парадигма) : [моногр.] / А. Ю. Мартинов; за наук. ред. Е. А. Афоніна. — К. : УАІД, 2004. — 288 с. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Martinov_sociology.pdf
  46. Как остановить закат земной цивилизации: моногр. / Ю.И. Евтушок ; под общ. ред. д. соц. н., проф. Э.А. Афонина. — К. : УИАП «Рада», 2012. — 332 с. — Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/001609349ad7ed87a162e
  47. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення: моногр. / О. І. Крюков; за ред. Е. А. Афоніна; НАДУ. — К. : Вид-во НАДУ, 2006. — 252 с. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/Krukov_political.pdf
  48. Рождение столиц: от прошлого к будущему: [моногр.] / В. П. Патраков; под науч. ред. Э. А. Афонина; Украинское об-во содействия социальным инновациям, Украинская технологическая академия. — Х.: Издатель Панасенко, 2008. — 504 с. — (Открытая иследовательская концепция; Вып. 8). — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/patrakov.html
  49. Российско-украинский альманах «Энергетические проблемы российско-украинских отношений» / Ред. кол.: К. Э. Аксенов, ... Е.А.Афонін та ін. (17 чел.). - СПб.: Амадеус. – 2001. – 368 с.
  50. Россия и Современность : Проблемы совмещения : Опыт рационального осмысления / П.Л.Крупкин. — М. : Флинта : Наука, 2010. — 568 с. - Режим доступа: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Krupkin.pdf
  51. Соціал-демократична партія у політичній історії Німеччини ХХ століття : [моногр.] / А. Ю. Мартинов; за наук. ред. Е. А. Афоніна. — К. : Вид-во «Основні цінності», 2003. — 352 с. — (Сучасна думка; кн. 21)
  52. Психосоціальна культура державного управління : моногр. / О.В.Суший ; Національна академія державного управління при Президентові України, — К. : Світогляд, 2012. — 344 с. - Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Sushiy.pdf
  53. Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення : моногр. / О. В. Радченко ; [за наук. ред. Е. А. Афоніна] ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. Харк. регіональний ін-т держ. управління. - К.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. - Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Radchenko.pdf

  ПУБЛІКАЦІЇ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ:

  54. Авторитаризм пост-СССР как необходимость [интервью интернет издания "Полярная звезда" с профессором Э.А.Афониным]. — Режим доступа : http://www.zvezda.ru/politics/2009/12/29/afonin.htm.
  55. Архетипи світових релігій в умовах глобалізації / Е. А. Афонін, А. Ю. Мартинов // Віче. — 2002. — № 3. — С. 70-74.
  56. Архетипика как новое научное направление междисциплинарных исследований проблем государственного управления / Е. В. Суший, Э. А. Афонин // Гос. упр. в XXI веке: традиции и инновации: мат-лы 9-й междунар. науч. конф. (25-27 мая 2011 г.). Часть 3. — М. : Изд-во Московского ун-та, 2011. — С. 111-122. — Режим доступа :
  57. Веймарские уроки Украины, или универсалии переходных периодов общественного развития / Е.А.Афонін, А.Ю.Мартинов // Зеркало недели. — 2006. — 18-24 марта. — С. 21. — Режим доступу : http://tinyurl.com/ooxzzme
  58. Від покорення та завоювання світу до гармонії співіснування з ним / Е. А. Афонін // Віче. — 2002. — № 6. — С. 76-77.
  59. Всевладдя політичних партій як загроза демократизації держави / Е. А. Афонін, О. В. Радченко // Політичний менеджмент. — 2007. — № 4. — С. 48-54. — Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=73&c=1714.
  60. Бібліотека Ярослава Мудрого: становлення та розвиток бібліотечної справи у циклах історії / Е. А. Афонін // Гуманізація вищої освіти: філософські виміри: Зб. ст. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Бердянськ, 30 черв. — 2 липня 2004 р. — Суми-Бердянськ, 2004. — С. 128-131.
  61. Виклики і світовий досвід: Порівняльна політологія розвивається і стає інструментом у державотворенні / Е.А.Афонін // Віче. — 2007. — № 7-8. — С. 70-72.
  62. Двопартійна система як політичний ризик для України / Е. А. Афонін, О. В. Радченко // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2008.– Вип.12. - http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.php3?b=22&c=551
  63. Демократизация в Америке и ее уроки для Украины // Форум професора Едуарда Афоніна. – 2007. – 9 липня. — Режим доступу : http://afonined.livejournal.com/25068.html.
  64. Демократичний процес в умовах комунікативної нерівності / Е. А. Афонін, О. В. Суший // Демократичне врядування: наука, освіта, практика : матеріали наук.практ конф. за міжнар. участю, Київ, 29 трав. 2009 р. : у 4 т. К. : НАДУ, 2009. - Т. 2. - С. 177-181.
  65. Експортоорієнтована сфера послуг — новий вектор економічного зростання України? [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін, С. Л. Благодєтєлєва-Вовк // Український соціум. — 2012. — 4(43). — С. 141-161. — Режим доступу : http://tinyurl.com/kpywonp.
  66. Закономірності та особливості суспільно-трансформаційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін, О. В. Суший, Л. М. Усаченко // Український соціум. – 2011. – № 4. – С. 7-30. – Режим доступу : http://www.ukr-socium.org.ua/stok/Aktual/Afonin_4_2011.pdf.
  67. Зовнішні можливості збереження потенціалу вищої освіти України за умов демографічного переходу та формування експортноорієнтованої економіки послуг / Е. А. Афонін, В. М. Ісаєнко, С. Л. Благодєтєлєва-Вовк // Український соціум. - 2013. № 2. - С.7-24. - Режим доступу : http://tinyurl.com/ndnyg7h
  68. Институт библиотеки и институт государства: время решения / Э.А.Афонин // Зеркало недели. – 1999. – 24 сент. – С. 15. — Режим доступу : http://zn.ua/CULTURE/institut_biblioteki_i_institut_gosudarstva_vremya_resheniya-17709.html.
  69. Искатель библиотеки Ярослава Мудрого знает где ее искать! / Э.А.Афонин // Зеркало недели. – 1999. – 16 января. – С. 14. — Режим доступу : http://zn.ua/CULTURE/iskatel_biblioteki_yaroslava_mudrogo_znaet_gde_ee_iskat-14502.html.
  70. Идентичность как психосоциальный фактор государственного управления / Э. А. Афонин, Е. В. Суший // Публичное управление: теория и практика. Спец. вып. — 2012. — С. 13-27. — Режим доступа :
  71. Ідентичність як психосоціальний чинник державного управління / Е. А. Афонін, О. В. Суший // Публічне управління: теорія та практика. Спец. вип. — 2012. — С. 13-27. — Режим доступу :
  72. Історична місія сучасного авторитаризму / Е. А. Афонін, А. Ю. Мартинов. – // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6. – С. 52-62. — Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=65&c=1468.
  73. Компетенції та професійна зрілість державних службовців: вступ до проблеми / І. В. Клименко, Е. А. Афонін // Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, впровадження : матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю (Київ, 28 травн. 2010 р.). – К. : Вид-во НАДУ. – Т. 2. – С. 444-446.
  74. Ми йдемо до авторитаризму? // Віче. – 2007. – № 5. – С. 32. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/550/.
  66. Об’єднана Європа: соціокультурні кордони / Е. А. Афонін, А. Ю. Мартинов // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірка наукових праць учасників Харківських соціологічних читань. – 2001. – Харків, 2001. – С. 232-337. – Режим доступу :
  75. Політики-«лиси» дочекаються «левів» / Е. А. Афонін // Віче. — 2008. — № 18. — С. 56-57. — Режим доступа : http://www.viche.info/journal/1102/.
  76. Приштина, Сухуми, Цхинвал... Что дальше? От парадигмы «стабильности» к парадигме «устойчивого развития» мира / Э. А. Афонин [Предисловие] // Рождение столиц: от прошлого к будущему: моногр. / В. Патраков ; под науч. ред. Э. Афонина. — Х. : Издатель ПАНАСЕНКО, 2008. — (Открытая исследовательская концепция; Вып № 8). — С. 5-8. — Режим доступа : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/patrakov.html
  77. Риски демократизации и пути их преодоления: уроки для Украины / Е. В. Суший, Э. А. Афонин // Гос. упр. в ХХІ веке: традиции и инновации: мат-лы 10-й междунар. науч. конф. (29-31 мая 2012 г.). Часть _. — М. : Изд-во Московского ун-та, 2012. — С. ___-___.
  78. Росія у фокусі соціального часу Сучасності / Е. А. Афонін // Політичний менеджмент. — 2010. — № 3. — С. 187-188. — Режим доступа : http://afonined.livejournal.com/310497.html.
  79. Соцієтальний чинник політичної модернізації / Е. А. Афонін, А. Ю. Мартинов // Український соціум. — 2008. — № 3. — С. 110-123. — Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/usoc/2008_3/110-123.pdf.
  80. Соцієтально-психологічний чинник трансформації і соціальна структура кризового суспільства / Е. А. Афонін, А. Ю. Мартинов // Соціальна психологія. — 2007. — № 1. — С. 3-11. — Режим доступа : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=66&c=1496.
  81. Союз Слав’янских Держав: становлення і розвиток в умовах глобалізації (архетипова парадигма) / Е. А. Афонін, А. Ю. Мартинов, В . П. Патраков // Публічне управління: теорія та практика. Спец. випуск. — Х., 2012. — С. 89-101. — Режим доступу :
  82. Союз Славянских Государств: становление и развитие в условиях глобализации (архетипическая парадигма) / Э А. Афони, А. Ю. Мартынов, В . П. Патраков // Публичное управление: теория и практика. Спец. вып. — 2012. — С. 89-101. — Режим доступа :
  83. Судьбы восточнославянских народов в глобальном контексте: методологические проблемы социологического прогнозирования / Е.А.Афонин, А.Ю.Мартынов // Мат-лы междунар. конф. “Геополитические и геоэкономические проблемы российско-украинских отношений (оценки, прогнозы, сценарии)”. Санкт-Петербург, 22-24 января 2001 г. – СПб, 2001. — Режим доступа : http://www.km.ru/referats/7FD09475BA654F3A842F919FB9CDF9A6#
  84. Феномен психічної інфляції і проекції в політиці / О. А. Донченко, Е. А. Афонін // Український соціум. — 2009. — № 3. — С. 119-135. — Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/usoc/2009_3/119-135.pdf.
  85. Чи хочуть Українці демократії? / Е. А. Афонін, А. В. Радченко // Дзеркало тижня. — 2009. — № 19 (747) 30 травня — 5 червня. — С. 15. — Режим доступа : http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/chi_hochut_ukrayintsi_demokratiyi.html.
  86. Шлях до подальших реформ в Україні відкритий, але … / [Інтерв'ю проф. Е. Афоніна ; вела розмову І. Пастухова] // Казна України. - 2012. - № 4. - С.39 - 43. - Режим доступа : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Afonin_12.pdf.
  87. Цвет и психика [по материалам ж-ла: Аэропорт. - 2006. - № 1]. - http://afonined.livejournal.com/1179.html

  ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ АРХЕТИПІКИ:

  88. ІV Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю "Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми та практики", м. Київ, Україна, 22–26 травня 2013 р. // Український соціум. – 2013. - № 2. – С. 231-236. – Режим доступу : http://tinyurl.com/ocmegqz
  89. Резолюція та рекомендації ІV теоретико-методологічного семінару за міжнародною участю "Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми і практики", м. Київ, Україна, 22–26 травня 2013 р. // Український соціум. – 2013. - № 3. – С. 175-181. – Режим доступу : http://tinyurl.com/ow7vfpu
  90. Архетипика и государственное управление: институциональные формы, механизмы и практики : сб. научн. тр. победителей и лучших авторов Первого межд. конкурса молодых ученых ; Киев, 24 мая 2013 г. / под ред. Э. А. Афонина и Г. Л. Рябцева. — К. : Психея, 2013. — 120 с. — Режим доступа : http://tinyurl.com/may9zvl.
  91. Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми та практики: збірник наукових праць переможців і кращих авторів Першого міжн. конкурсу молодих учених ; Київ, 24 травня 2013 р. / за ред. Е. А. Афоніна, Г. Л. Рябцева. — К. : НТЦ «Псіхєя», 2013. — 113 с. — Режим доступу : http://tinyurl.com/l3tctoq.
  92. Публичное управление : теория и практика : сб. научн. тр. Ассоциации докторов государственного управления : Спец. вып. / [Мат-ли ТМС-2013 «Архетипика и государственное управление: институциональные формы, механизмы и практики»; 23-24.05.2013, г. Киев, Украина]. — Х. : Изд-во «ДокНаукДержУпр», 2013. — 280 с. — Режим доступа :
  93. Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління: спеціальний випуск / [Мат-ли ТМС-2013 «Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми та практики» ; 23-24.05.2013, м. Київ, Україна]. — Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2013. — Спец. вип. — 272 с. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Publ_upr_spez.pdf.
  94. Украинская школа архетипики на YouTube [ТМС-2013 + Первый муждународный конкурс молодых ученых ; 23-24.05.2013, Киев, Ураина]. — Режим доступа : http://tinyurl.com/l5o42z6.
  95. Публичное управление : теория и практика : сб. научн. тр. Ассоциации докторов государственного управления : Спец. вып. / [Мат-лы ТМС-2012 «Арехетипика и госдуарственное управление: ментально-психологические аспекты», 23-30.06.2012, г. Барселона, Испания]. — Х. : Изд-во «ДокНаукДержУпр», 2012. — 312 с. — Режим доступа :
  96. Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління: спеціальний випуск / [Мат-ли ТМС-2012 «Архетипіка і державне управління: ментально-психологічні аспекти», 23-30.06.2012, м. Барселона, Іспанія]. — Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2012. — Спец. вип. — 312 с. — Режим доступу :
  97. Публичное управление : теория и практика : сб. научн. тр. Ассоциации докторов государственного управления : Спец. вып. / [Мат-лы ТМС-2011 «Архетипика и государственное управление: объективное и субъективное, сознательное и бессознательное в процессах социальной интеграции и дифференциации», 21-28.01.2011, г. Шарм-Эль-Шейх, Египет]. — Х. : Изд-во «ДокНаукДержУпр», 2011. — 354 с. — http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pubupr/2011-sv_rus.pdf.
  98. Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління: [Мат-ли ТМС-2011 «Архетипіка і державне управління: об'єктивне і суб'єктивне, свідоме і несвідоме в процесах соціальної інтеграції та диференціації», 21-28.01.2011, г. Наама Бей, Шарм-Эль-Шейх, Египет]. — Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2011. — Спец. вип. — 354 с. — http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pubupr/2011-sv_ukr.pdf
  99. Публичное управление : теория и практика : сб. научн. тр. Ассоциации докторов государственного управления : Спец. вып. / [Мат-ли ТМС-2010, 13-14.07.2010, г. Киев, Украина]. — Х. : Изд-во «ДокНаукДержУпр», 2010. — № 3-4. — 432 с. — http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pubupr/2010-34.pdf.
  100. Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління: спеціальний випуск / [Мат-ли ТМС-2010, 13-14.07.2010, м. Феодосія, Україна]. — Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2010. — № 3-4. — 432 с. — http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Publ_upr_10_3-4.pdf.
 • archetypes, arendt, burke, cycle, gender, habermas, mbti, moscovici, myers-briggs, oakeshott, parliamentarism, political philosophy, political power, political sciences, politics, pope, social development, societal, sustainable development, weber, zimmel, Арендт, Аристотель, Бауман, Бах, Бек, Бергсон, Бурдье, Бёрк, Валлерстайн, Вебер, Вико, Гадамер, Гуссерль, Декарт, Енгибаров, Зиммель, Кондратьев, Леонтьев, Луман, Майерс-Бриггс, Мангейм, Манжель (Марсо), Маркс, Московичи, Оукшотт, Платон, Поппер, Поуп, Рубинштейн, Спенсер, Тоффлер, Франкфуртская школа, Фромм, Фуко, Хабермас, Шпенглер, Штомпка, Шубарин, Шуберт, Юнг, авторитаризм, архетипика, бифуркации, блоги, власть, глобализация, государственное управление, государство, гражданская культура, гражданское общество, двухпалатный парламент, демократическое государство, демократия, дискуссии, идеология, инверсия, инволюция, интенциональность, интернальность, интроверсия, иррациональность, история политических учений, коммуникация, консерватизм, коэволюция, либерализм, мем, методология, методы исследований, микрополитика, насилие, национализм, нелинейная динамика, немецкая философия, неопатримониализм, общество, педагогика, педагогическая психология, полис, политика, политическая деятельность, политическая культура, политическая психология, политическая система, политическая социология, политическая теория, политическая философия, политический режим, политология, прагматизм, психодиагностика, психология личности, психосоциальная культура, рациональность, самоорганизация, самореализация, самоуправление, синергетика, смысл, социализация, социальная адаптация, социальная динамика, социальная педагогика, социальная философия, социальные институты, социальные науки, социетальная психика, социетальный, социология, социология политики, социология социальных изменений, средний класс, тоталитаризм, устойчивое развитие, философия, философия политики, фракталы, холизм, циклы социального развития, экстраверсия, элита, эмоциональность

  Categories

  город, история, криминал, образование, общество, политика, происшествия, работа, религия, финансы, экология, искусство, кино, литература, музыка, фантастика, еда, животные, природа, путешествия, медицина, здоровье, эзотерика, философия, дети, семья, авиация, компьютеры, космос, наука, техника, технологии, россия, 18+, отношения, юмор, психология, лытдыбр, экономика, транспорт, напитки, архитектура, праздники, птицы, ссср, беларусь

  Social capital

  • less than 10

  Statistics